ชื่อวารสาร: วารสารราชบัณฑิตยสภา: The Journal of the Royal Society of Thailand Print ISSN: 0125-2968 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: ราชบัณฑิตยสภา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ก.ย. 2562 วารสารราชบัณฑิตยสภา เป็นวารสารราย ๓ เดือน กำหนดออกปีละ ๔ ฉบับ นำเสนอบทความทางวิชาการทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณกรรม โดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก แห่งราชบัณฑิตยสภา รวมทั้งบทความของนักวิชาการภายนอกด้วย Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2560) Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: The Journal of the Royal Society of Thailand วารสารราชบัณฑิตยสภา: The Journal of […]

วารสารราชบัณฑิตยสภา Read More »