ชื่อวารสาร: วารสารราชพฤกษ์: Ratchaphruek Journal Print ISSN: 1905-1344 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 ก.ย. 2562 วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2560) – ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2562) Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Ratchaphruek Journal วารสารราชพฤกษ์: Ratchaphruek Journal

วารสารราชพฤกษ์ Read More »