ชื่อวารสาร: วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี: Suratthani Rajabhat Journal Print ISSN: 2392-5779 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ต.ค. 2562 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์หนังสือ และจดหมายถึงบรรณาธิการ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีการตรวจพิจารณาแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ ( double blinded ) Description: Suratthani Rajabhat Journal is a journal that publishes academic […]

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี Read More »