ชื่อวารสาร: วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์: Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Print ISSN: 0125-300x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ต.ค. 2562 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการพัฒนาสังคม, เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจในงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว Description: This journal provides immediate open access to […]

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ Read More »