วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology Print ISSN: 1905-4963 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา,นักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้ด้านงานวิจัยต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป Description: This journal provides immediate open access to its […]

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity Print ISSN: 2286-7171 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระสำคัญ,ประสบการณ์ ด้านการวิจัยต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม Description: This journal provides immediate open

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »