ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่: Area Based Development Research Journal Print ISSN: 2408-1752 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ก.ย. 2562 Area Based Development Research Journal is an academic journal. Its objective is to create a medium for researchers to disseminate their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers […]

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Read More »