ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี: Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation Print ISSN: 2286-9719 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 พ.ย. 2562 วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี เป็นวารสารทางวิชาการที่สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา ด้านสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลการศึกษา Description: The Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation, Educational Research and Evaluation Program, Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University aims to publish […]

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี Read More »