วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences Print ISSN: 2286-7910 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2562 เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัย ที่เป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือจากนักวิชาการทั่วไป รวมถึงบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน,เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการวิจัย ให้เกิดการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและเสรี ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and […]

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา): KKU Research Journal (Graduate Studies) Print ISSN: 1906-201X TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ก.ย. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน การจัดทำวารสารวิจัยดังกล่าวเป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ได้แบ่งวารสารออกเป็น 2 สาขา โดยเล่มเดิมเป็นวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ฉบับ (มค.-มีค., เม.ย.-มิย., กค.-กย. และ ตค.-ธค.)

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Read More »