ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ: Rajamangala University of Technology Krungthep Research Journal Print ISSN: 2651-2130 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2562 วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130 สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า,7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น […]

วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ Read More »