วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อวารสาร: วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: Journal of Fine Arts Print ISSN: 1906-0572 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 พ.ย. 2562 วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ที่เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี) รวมถึงบทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research […]

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »