วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการธรรมทรรศน์: Dhammathas Academic Journal Print ISSN: 1513-5845 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of […]

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ Read More »