วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The journal of social communication innovation Print ISSN: 1906-6988 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 13 ธ.ค.2562 วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1)เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ 2)เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the […]

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม Read More »