วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Print ISSN: 2287-0717 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับแรกในปี พ.ศ. 2555 และจัดทำในรูปแบบวารสารออนไลน์ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศการบริหารการขนส่งซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ การบริหารจัดการทั่วไปการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Description: Journal of Business […]

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Read More »