วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Print ISSN: 0857-684x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 17 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ Description: This journal provides immediate open access to […]

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Read More »