วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Print ISSN: 2630-0834 สำนักพิมพ์:  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทันใจ รายละเอียด แนะนำวารสาร 28 ส.ค. 2563 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในด้านวิชาการและงานวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย Link to Journal :  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2561)– ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2562) Row Call Number […]

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Read More »

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า: CRMA Journal of Humanities and Social Sciences Print ISSN: 2392-5698 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2557 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ย.56 – ส.ค.57) เป็นวารสารรายปี (เผยแพร่ในเดือน ส.ค.) ตีพิมพ์บทความโดยผ่านการกลั่นกรองแบบอำพรางสองฝ่าย มุ่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา การทหารและความมั่นคง ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ และจิตวิทยา โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 2392-5698 (Print) และในปีที่

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Read More »