ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี: Sripatum Chonburi Journal Print ISSN: 1686-5715 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ก.ย. 2562 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาการศึกษา กฎหมายและการปกครอง บริหารธุรกิจ การบัญชีศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสังคมของอาจารย์ บุคลากร,เพื่อเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างคณะ ทั้งในและนอกสถาบัน3. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพทางวิชาการตามระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the […]

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Read More »