วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ: Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences) Print ISSN: 2539-5939 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวารสารวิชาการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ขอบเขตของวารสารเป็นวารสารทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกวารสารวิชาการเล่มแรก ปีที่1 ฉบับที่ 1,(Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 ทางคณะผู้จัดทำวารสารจะพัฒนาให้เป็นแหล่งรวมรวมบทความวิชาที่คุณค่าเพื่อก่อประโยชน์ทางวิชาการยิ่งยิ่งขึ้นไป Description: […]

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ Read More »