ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย: Journal of Thailand Concrete Association Print ISSN: 2350-9260 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้ถูกริเริ่มจัดทำขึ้น โดยมติของกรรมการวิชาการของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมบทความที่มีคุณค่าที่ได้มาจากผลงานวิจัยทางด้านคอนกรีตทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการตีพิมพ์บทความ จะเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายให้วารสารฯ ฉบับนี้ เป็นวารสารที่มีคุณภาพทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสูง Description: Thailand Concrete Association Journal (TCA Journal) is an e-journal published biannually on the website of Thailand Concrete Association. The establishment of […]

วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Read More »