ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: APHEIT Journal Print ISSN: 0858-9216 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Read More »