ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: APHEIT Journal Print ISSN: 0858-9216 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ก.ย. 2562 วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และบทความเชิงวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและการวิจัยในสาขาต่างๆ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 (2545) – ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2562) Link to […]

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Read More »