วารสารวิชาการแสงอีสาน

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการแสงอีสาน: Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus (Saeng Isan) Print ISSN: 1685-5329 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 30 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการแสงอีสาน เป็นวารสารวิชาการสหวิทยวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสานจะต้องผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร 2 ท่าน (Double-blind peer review) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาปรัชญา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา 2.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ Description: Saeng Isan  Journal  is published 2 times […]

วารสารวิชาการแสงอีสาน Read More »