วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL DESIGN Print ISSN: 2392-5477 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการการออกแบบสภาพแวดล้อม เป็นวารสาร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ ผู้สนใจ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่วงวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมต่อไป วารสารวิชาการการออกแบบสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2557 ออกปีละสองฉบับมาจนถึงปัจจุบัน Description:  Journal of Environmental Design is produced to disseminate the new and current state of knowledge in relation to research and design of architecture […]

วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม Read More »