วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์: Journal of Management Science Review Print ISSN: 1513-1149 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารฉบับนี้รับทั้งงานวิจัยบทความวิชาการ และบทวามปริทัศน์รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นวารสารปีละ 2 ครั้ง (ฉบับที่,1 มกราคม – มิถุนายนฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาบทความชุดนี้เป็นตัวอย่างในการจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ Description: Journal of Management Science Review is the public in the field of human and socialscience. Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to […]

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ Read More »