วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่: Journal of Modern Management Science Print ISSN: 2408-2619 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ เป็นวารสารทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดทำขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยใช้ชื่อวารสาร “วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น “วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่” ชื่อภาษาอังกฤษ “Journal of Modern Management Science” ชื่อย่อ “JMMS” จนถึงปัจจุบัน โดยรับพิจารณาบทความวิจัยที่เป็นวิจัยพื้นฐาน(Basic Research) เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ด้านการบริหารธุรกิจ […]

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ Read More »