วารสารวิทยาการจัดการ

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ: Journal of Management Sciences Print ISSN: 0125-8362 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท รายละเอียด: แนะนำวารสาร 31 ธ.ค. 2562 วารสารวิทยาการจัดการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตของสาขาบทความที่เปิดรับพิจารณา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ Description: The Journal of Management Sciences (JMS) publishes research manuscripts in the field of business administration, […]

วารสารวิทยาการจัดการ Read More »