วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Print ISSN: 2651-1053 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Journal of Information Science and Technology (JIST)) เป็นวารสารวิชาการที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาจำนวน 20 สถาบัน ภายใต้คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยนครพนม, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อตกลงของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Read More »