วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี: JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE Print ISSN: 0858-110x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ม.ค.2563 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับแรกที่จัดพิมพ์เผยแพร่ คือ วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2533) อาจารย์วรดาวดี (วันดี) ธารามาศ เป็นบรรณาธิการคนแรก ปัจจุบัน วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการทางการพยาบาล (ด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการบริหารการพยาบาล) และการสาธารณสุข จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ […]

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Read More »