วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน: Journal of Logistics and Supply Chain College Print ISSN: 2408-2740 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ม.ค.2563 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการดำเนินการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงปัจจุบัน เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งมีการดำเนินงานและจัดพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) Description: The College of Logistics and Supply […]

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Read More »