วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง: Journal of Science Ladkrabang Print ISSN: 0857-9512 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 ม.ค.2563 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี,สาขาวิชาชีววิทยา,สาขาวิชาฟิสิกส์,สาขาวิชาคณิตศาสตร์,สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาสถิติ กำหนดการออกเผยแพร่วารสาร 2 ฉบับต่อปี ประเภทบทความในภาษาไทยที่รับเผยแพร่ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) และ บทความวิชาการ (Academic Article) วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle […]

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง Read More »