วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ: NKRAFA Journal of Science and Technology Print ISSN: 2651-1134 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: โรงเรียนนายเรืออากาศ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ม.ค.2563 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ รับตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ มกราคม – ธันวาคม มีทั้งแบบรูปเล่มและแบบออนไลน์ Description: NKRAFA Journal of Science and Technology has been publishing articles on science, engineering and technology with target […]

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ Read More »

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา: Journal of Sports Science and Technology Print ISSN: 1513-7201 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ม.ค.2563 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม กำหนดการรับวารสารฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Read More »

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University Print ISSN: 1685-7941 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 17 ม.ค.2563 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online) ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 Description: This journal provides

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read More »

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology Print ISSN: 2287-0083 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 16 ม.ค.2563 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)  ของทุกปี Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: Journal of Science and Technology Mahasarakham University Print ISSN: 1686-9664 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ก.ย. 2562 งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกลุ่มงานหนึ่งซึ่งปฏิบัติด้านงานวารสาร  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่  การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ  และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และปัจจุบัน งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งออกราย  2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ และเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวารสารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงต้องส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร อาจารย์ พนักงานวิชาการ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีการตีพิมพ์ผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Description: This journal provides immediate open

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Thai Science and Technology Journal Print ISSN: 0858-4435 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ก.ย. 2562 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 : มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 :

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »