วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

ชื่อวารสาร: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย: Thai Environmental Engineering Journal Print ISSN: 1686-2961 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 ม.ค.2563 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย มีเป้าหมายเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฏีเพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมในวงกว้าง ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในทางวิชาการและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น Description: Journal seeks to provide an interdisciplinary platform for the disseminating of recent research with interesting modernized and […]

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Read More »