วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

ชื่อวารสาร: วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์: Valaya Alongkorn Review Print ISSN: 2229-0931 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ม.ค.2563 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ได้แก่ บทความปริทัศน์บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความจากประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จิตวิทยา ศิลปกรรม) จากบุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available […]

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ Read More »