วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้: Journal of Liberal Arts, Maejo University Print ISSN: 2286-8755 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 30 ม.ค.2563 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย 2.เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ 3.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม Description: 1. To promote and istribute academic work and the research of […]

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Read More »