วารสารศิลป์ พีระศรี

ชื่อวารสาร: วารสารศิลป์ พีระศรี: Journal of Fine Arts Print ISSN: 2392-5884 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 31 ม.ค.2563  วารสารศิลป์ พีระศรี เป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (15 กันยายน และ 15 มีนาคม) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Fine […]

วารสารศิลป์ พีระศรี Read More »