วารสารสมาคมนักวิจัย

ชื่อวารสาร: วารสารสมาคมนักวิจัย : Journal of the Association of Researchers Print ISSN: 0859-2330 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 13 ก.พ.2563 วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่การปฏิบัติและนำไปใช้ประโยชน์ต่อบุคคล และสังคมต่อไป Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of the Association of Researchers วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: […]

วารสารสมาคมนักวิจัย Read More »