วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสาร: วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย: Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand Print ISSN: 1905-4084 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.พ.2563 วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นวารสารทางวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาในประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในวงการวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาให้มีผลงานทางวิชาการในระดับสากล เป็นเวทีสำหรับการสนทนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาสู่สาธารณะ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:   วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย: Journal of the Philosophy and Religion […]

วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย Read More »