วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสาร: วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย : Thai Society of Agricultural Engineering Journal Print ISSN: 1685-408x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 16 ก.พ.2563 วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรและระบบชีวภาพ ในรูปของบทความวิจัย บทวิจัยย่อ และบทความปริทัศน์ เนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ในวารสารสะท้อนถึงขอบเขตที่กว้างขวางของศาสตร์วิศวกรรมเกษตร ซึ่งบูรณาการวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขามาประยุกต์เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและระบบชีวภาพ อาทิ เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและน้ำ เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว วิศวกรรมอาหาร โครงสร้างอาคารเกษตร การจัดการระบบเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เป็นต้น Description: The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ) is […]

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Read More »