วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสาร: วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย : Journal of Preventive Medicine Association of Thailand Print ISSN: 2229-0737 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ก.พ.2563 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นวารสารทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีวเวชศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน ระบาดวิทยา  ระบาดวิทยาคลินิกและงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง กำหนดออก 4 เดือนต่อ 1 ฉบับ ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย. / พ.ค.-ส.ค./ ก.ย.-ธ.ค.) Description: Journal of Preventive Medicine […]

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย Read More »