วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยชื่อวารสาร: วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย : Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
Print ISSN: 2229-0737
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 25 ก.พ.2563 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นวารสารทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีวเวชศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน ระบาดวิทยา  ระบาดวิทยาคลินิกและงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง กำหนดออก 4 เดือนต่อ 1 ฉบับ ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย. / พ.ค.-ส.ค./ ก.ย.-ธ.ค.)
    Description: Journal of Preventive Medicine Association of Thailand. Objectives are to support public health researches of health institutions at all levels and also to distribute their dedicated works and researches on public health. Publish knowledge researches of health, public health, occupational medicine, mental health, community epidemiology, clinical epidemiology and related medical and public works Free access online : Every 4 months or 3 issues per year (Jan.-Apr./May-Aug./Sep.-Dec.)

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย : Journal of Preventive Medicine Association of Thailand