วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

ชื่อวารสาร: วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย : Journal of Thai Stroke Society Print ISSN: 1905-372x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.พ.2563 วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบาดวิทยา การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กายภาพบำบัด Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. […]

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย Read More »