วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยชื่อวารสาร: วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย : Journal of Thai Stroke Society
Print ISSN: 1905-372x
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักพิมพ์: สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 26 ก.พ.2563 วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบาดวิทยา การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กายภาพบำบัด
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย : Journal of Thai Stroke Society