วารสารสหศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารสหศาสตร์: Interdisciplinary Studies Journal Print ISSN: 1513-8429 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.พ.2563 วารสารสหศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ของนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 2.เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3.เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ 4.เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 5.เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Interdisciplinary Studies Journal วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสารสหศาสตร์: […]

วารสารสหศาสตร์ Read More »