วารสารสหศาสตร์

วารสารสหศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารสหศาสตร์: Interdisciplinary Studies Journal
Print ISSN: 1513-8429
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 27 ก.พ.2563 วารสารสหศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ของนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 2.เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3.เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ 4.เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
    5.เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสหศาสตร์: Interdisciplinary Studies Journal