วารสารสังคมภิวัฒน์

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมภิวัฒน์: Journal of Social Synergy Print ISSN: 1906-8980 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ก.พ.2563 วารสารสังคมภิวัฒน์ เป็นวารสารรายที่ออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน , พฤษภาคม – สิงหาคม, และ กันยายน – ธันวาคม รับบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal […]

วารสารสังคมภิวัฒน์ Read More »