วารสารสังคมภิวัฒน์

วารสารสังคมภิวัฒน์ชื่อวารสาร: วารสารสังคมภิวัฒน์: Journal of Social Synergy
Print ISSN: 1906-8980
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 28 ก.พ.2563 วารสารสังคมภิวัฒน์ เป็นวารสารรายที่ออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน , พฤษภาคม – สิงหาคม, และ กันยายน – ธันวาคม รับบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมภิวัฒน์: Journal of Social Synergy