วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง : Journal of Mekong Societies Print ISSN: 1686-6541 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 17 ก.พ.2563 : – Description: The Journal of Mekong Societies has been published by the Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand, since 2004. […]

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง Read More »