วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา : Journal of Sociology and Anthropology Print ISSN: 0125-7356 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ก.พ.2563 : วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา เป็นวารสารวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1: มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นเวทีนำเสนอผลงานทั้งที่เป็นการสำรวจพรมแดนความรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการทำความเข้าใจสังคม การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งจากภายในประเทศไทยและภายในบริบททางสังคมอื่นๆ ด้วยกรอบการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการนำเสนอประเด็นวิเคราะห์-วิจัย และกรณีศึกษาทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Description: Journal of Sociology and Anthropology is a peer-reviewed journal, published twice a year: issue 1 (January-June) and issue 2 (July-December), It aims to provide a platform for […]

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา Read More »