วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY Print ISSN: 2350-983x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ก.พ.2563 วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางวิชาการ สายสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเวชระเบียน สำหรับนักศึกษา,นักวิจัย และคณาจารย์ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์วารสารวิชาการ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND […]

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Read More »