วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ : Journal of Social Academic Print ISSN: 1906-2508 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ก.พ.2563 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ Description: Journal of Social Academic was initiated by School of Social Science, Chiang Rai Rajabhat University […]

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ Read More »