วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: Journal of Social Sciences and Humanities Print ISSN: 0125-2860 TCI:กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 มี.ค. 2563 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 2.เป็นแหล่งในการเสนอผลงานรวมทั้ง แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความคิดเห็นทางวิชาการและวิจัย อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ Description: 1.to publish high quality research papers in various areas of social sciences and 2.to serve […]

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Read More »