วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Print ISSN: 0125-4138 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 เม.ย. 2563 สังคมศาสตร์ คือวารสารวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านสังคมศาสตคร์ ทั้งที่มาจากคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านสังคมศาสตร์ของประเทศไทย เป้าหมาย-วารสารฉบับนี้คือการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการที่มีคุณภาพสูง และหรือ บทความรายงานการวิจัย โดยเฉพาะที่เป็ผผลงานวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา การศึกษาการพัฒนา […]

วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »